Prof. Dr. Li Deng

Leitung / Chair

li.deng@tum.de

Tel: +49 8161 713568

Dr. Jinling Xue

Wissenschaftiche Mitarbeiterin / Scientist

jinling.xue@tum.de

Tel: 08161 713568

Dr. Mohammadali Khan Mirzaei

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Scientist

m.khan-mirzaei@tum.de

Tel: 08161 713568